golf fur alle

Preambula

Euro Golf Club je občianskym združením fyzických a právnických osôb založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


Článok I
Názov a sídlo Klubu

Názov Klubu
1.1 Názov občianskeho združenia (Klubu) je: EURO GOLF CLUB (ďalej aj len ako “Klub“).

Sídlo Klubu
1.2 Sídlom Klubu je: Vysoká 34-36, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.


Článok II
Ciele a predmet činnosti Klubu


2.1 Cieľom činnosti Klubu je
2.1.1 vytváranie podmienok pre aktívne pestovanie golfovej hry, so zameraním predovšetkým na
2.1.1.1 rozvoj a propagáciu golfového športu ako prostriedku aktívneho odpočinku,
2.1.1.2 zabezpečovanie športovej činnosti svojich členov so zreteľom na mládež, rekreačný a výkonnostný golf,
2.1.1.3 rozširovanie ponuky služieb súvisiacich s rozvojom golfového športu,
2.1.1.4 výučbu golfu pre členov Klubu a
2.1.1.5 organizačné zabezpečenie športových akcií,
2.1.2 hájiť záujmy Klubu a jeho členov vo vzťahu k iným subjektom,
2.1.3 športovú činnosť koordinovať s činnosťou Slovenskej golfovej asociácie a v širšom merítku spolupracovať s ostatnými golfovými subjektami v tuzemsku i zahraničí.
2.1.4 za účelom realizácie vyššie uvedených zámerov, zabezpečovať organizačnú a hospodársku činnosť, vrátane vytvárania ekonomickej základne nevyhnutnej pre plnenie týchto cieľov.


Článok III
Členstvo v Klube


Vznik členstva
3.1 Členom Klubu sa môže stať každá fyzická či právnická osoba, ktorá odovzdá vyplnenú a podpísanú prihlášku do Klubu (ďalej aj len ako “záujemca“) a ktorej prihlášku schváli výkonný výbor Klubu.
3.2 Členstvo záujemcu v Klube vzniká rozhodnutím výkonného výboru Klubu o prijatí záujemcu za člena a zaplatením všetkých členských príspevkov (vstupný príspevok a ročný členský príspevok), čím sa záujemca prihlási k rešpektovaniu členských povinností vyplývajúcich zo Stanov Klubu.
3.3 Nový člen Klubu sa môže po svojom prijatí za člena Klubu zúčastňovať na činnosti Klubu.
3.4 Členské záležitosti budú vždy riešené písomnou formou na adresu člena Klubu, k čomu člen, svojim podpisom prihlášky, dáva vyslovený súhlas. Súčasne s tým potvrdzuje i možnosť pre povereného správcu na strane Klubu, disponovať s jeho osobnými údajmi a to všetko v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, vrátane umiestnenia požadovaných údajov na server SKGA. V prípade všeobecných informácií súhlasí ďalej s ich zaslaním formou elektronickej pošty na ním uvedenú adresu.

Zánik členstva
3.5 Členstvo v Klube zaniká
3.5.1 dobrovoľným vystúpením z Klubu na základe písomnej žiadosti o ukončenie členstva v Klube; členstvo zaniká k 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť doručená Klubu,
3.5.2 úmrtím člena – fyzickej osoby,
3.5.3 zánikom člena – právnickej osoby,
3.5.4 zánikom Klubu alebo
3.5.5 vylúčením z Klubu, ak člen napriek písomného upozorneniu výkonného výboru neplní a/alebo porušuje svoje povinnosti člena a/alebo tieto Stanovy; členstvo v takom prípade zaniká dňom prijatia rozhodnutia výkonného výboru Klubu o vylúčení z Klubu.
3.6 Vo všetkých prípadoch je zánik členstva bez nároku na finančné vyrovnanie zo strany Klubu a bývalý člen nemá nárok na vrátenie zaplatených príspevkov.

Druhy členstva
3.7 Klub má dva druhy členov a to riadnych členov a zakladajúcich členov.
3.8 Ustanovenia týchto Stanov, týkajúce sa členov, sa vzťahujú na všetky druhy členov, ak nie je stanovené v Stanovách inak.

Zakladajúci členovia
3.9 Zakladajúcimi členmi sú členovia prípravného výboru Klubu.


Článok IV
Práva a povinnosti členov Klubu


Práva člena
4.1 Člen Klubu má právo:
4.1.1 zúčastňovať sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom a podávať návrhy,
4.1.2 kandidovať na všetky volené miesta v orgánoch Klubu,
4.1.3 obracať sa na orgány Klubu s návrhmi a sťažnosťami,
4.1.4 zúčastňovať sa športovej a organizačnej stránky činnosti Klubu v súlade s cieľmi Klubu a týmito Stanovami,
4.1.5 v prípade športových a morálnych kvalít reprezentovať Klub na základe nominácie Klubu a
4.1.6 zúčastňovať sa akcií poriadaných Klubom podľa ich propozícií a stanovených podmienok.

Povinnosti člena
4.2 Člen Klubu je povinný
4.2.1 dodržiavať a schvaľovať Stanovy a ciele Klubu,
4.2.2 zúčastňovať sa na činnosti Klubu,
4.2.3 plne rešpektovať rozhodnutia valného zhromaždenia a svojim vystupovaním a jednaním prispievať k dobrému menu Klubu,
4.2.4 platiť riadne a včas členský príspevok schválený valným zhromaždením pre príslušný kalendárny rok,
4.2.5 v prípade ukončenia členstva jednostranným rozhodnutím člena alebo z dôvodu neplnenia členských povinností, je člen povinný uhradiť ročné príspevky za rok, v ktorom členstvo zaniká a
4.2.6 oznámiť kancelárii Klubu dôležité zmeny, najmä zmenu poštovej doručovacej adresy.


Článok V
Orgány Klubu


Orgány Klubu
5.1 Orgánmi Klubu sú:
5.1.1 Valné zhromaždenie (ďalej aj len ako “valné zhromaždenie“). Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Klubu. Skladá sa zo všetkých členov Klubu s hlasovacím právom.
5.1.2 Výkonný výbor (ďalej aj len ako “výkonný výbor“). Výkonný výbor je štatutárny orgán Klubu.
5.1.3 Revízna komisia (ďalej aj len ako “Revízna komisia“). Revízna komisia je kontrolným orgánom Klubu.

Prípravný výbor
5.2 Prechodným orgánom Klubu je prípravný výbor.

Dočasný výkonný výbor
5.3 Po vzniku Klubu sa členovia prípravného výboru stávajú členmi výkonného výboru (ďalej aj len ako “dočasný výkonný výbor“). Rozdelenie funkcií členov dočasného výkonného výboru sa uskutoční na základe rozhodnutia dočasného výkonného výboru. Pre dočasný výkonný výbor sa neuplatňujú ustanovenia článku VI body 6.9.4 a 6.9.5.
5.4 Členovia dočasného výkonného výboru vykonávajú svoju funkciu do konania prvého valného zhromaždenia Klubu, ktoré zvolí členov výkonného výboru. Ustanovenia týchto Stanov upravujúcich fungovanie výkonného výboru sa vzťahujú v plnom rozsahu na dočasný výkonný výbor, ak Stanovy neurčujú inak.


Článok VI
Valné zhromaždenie


Zvolanie valného zhromaždenia
6.1 Valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor. Ak to vyžadujú záujmy Klubu, je valné zhromaždenie oprávnená zvolať aj Revízna komisia.
Pozvánka na valné zhromaždenie
6.2 Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, zasielanou členom Klubu aspoň 15 (pätnásť) dní pred jeho konaním. Táto pozvánka musí obsahovať aspoň:
6.2.1 názov Klubu,
6.2.2 miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
6.2.3 označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie a
6.2.4 program rokovania valného zhromaždenia.
6.3 Ak má valné zhromaždenie rozhodovať o zmene Stanov, pozvánka bude obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien Stanov, a ak má byť na programe voľba členov orgánov Klubu, tiež zoznam mien jednotlivých osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov Klubu, pripraví výkonný výbor v dostatočnom predstihu a poskytne ho členom na nahliadnutie v sídle Klubu 15 (pätnásť) dní pred konaním valného zhromaždenia.

Konanie valného zhromaždenia
6.4 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne a to najneskôr do marca príslušného kalendárneho roka.
6.5 Program, zvolanie a priebeh valného zhromaždenia pripraví a zabezpečí zvolávateľ valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa koná v sídle Klubu alebo na inom vhodnom mieste, podľa rozhodnutia zvolávateľa valného zhromaždenia.
6.6 Členovia Klubu, prítomní na valnom zhromaždení sa pred otvorením valného zhromaždenia zapisujú v zozname prítomných. Vyhotovenie zoznamu prítomných zabezpečuje zvolávateľ.

Mimoriadne valné zhromaždenie
6.7 Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané kedykoľvek, ak to požaduje najmenej štvrtina členov alebo polovica členov výkonného výboru. Takáto žiadosť musí byť adresovaná Klubu a musí obsahovať určenie predmetu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia
6.8 Valné zhromaždenie vedie prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident alebo iná osoba, určená výkonným výborom. Ak nie je zvolávateľom výkonný výbor, valné zhromaždenie vedie zvolávateľ alebo iná osoba ním určená (ďalej aj len ako “predseda valného zhromaždenia“).

Pôsobnosť valného zhromaždenia
6.9 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
6.9.1 schvaľovanie účtovnej uzávierky za uplynulé účtovné obdobie,
6.9.2 schvaľovanie a zmena Stanov,
6.9.3 voľba a odvolanie členov Revíznej komisie,
6.9.4 voľba a odvolanie členov výkonného výboru,
6.9.5 voľba a odvolanie prezidenta Klubu,
6.9.6 voľba a odvolanie predsedu Revíznej komisie,
6.9.7 voľba a odvolanie čestného prezidenta,
6.9.8 schvaľovanie správ výkonného výboru o činnosti Klubu v uplynulom období a stave členskej základne,
6.9.9 schvaľovanie Plánu ročného finančného rozpočtu Klubu,
6.9.10 stanovenie výšky vstupného príspevku a ročného členského príspevku,
6.9.11 rozhodnutie o zrušení Klubu,
6.9.12 rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí do svojej pôsobnosti.

Rozhodovanie na valnom zhromaždení
6.10 Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň desatina členov, ktorí majú hlasovacie právo. Ak valné zhromaždenie nie je ani po uplynutí 30 (tridsiatich) minút po jeho otvorení uznášaniaschopné, môže sa po uplynutí tohto času konať nové valné zhromaždenie s rovnakým programom, ktoré je schopné uznášania sa bez ohľadu na počet prítomných členov.
6.11 Valné zhromaždenie hlasuje o predložených návrhoch na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak sa predloží viac návrhov, predseda valného zhromaždenia určí poradie, v akom sa o jednotlivých návrhoch hlasuje. Pokiaľ predseda valného zhromaždenia neurčí pre konkrétne valné zhromaždenie iný spôsob hlasovania, hlasuje sa tak, že pri rozhodnutí valného zhromaždenia hlasujú členovia na výzvu predsedu valného zhromaždenia za alebo proti prijatiu rozhodnutia zdvihnutím hlasovacieho lístka alebo sa podobným spôsobom zdržia hlasovania.
6.12 Hlasovanie je verejné. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori, určení predsedom valného zhromaždenia, predsedovi valného zhromaždenia, ktorý ho následne oznámi valnému zhromaždeniu.
6.13 Členovia orgánov Klubu majú právo sa zúčastňovať valného zhromaždenia a musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
6.14 Ak tieto Stanovy neurčujú inak, má každý člen pri rozhodovaní valného zhromaždenia jeden hlas.
6.15 Každý člen Klubu a orgánu Klubu, ktorý je prítomný na valnom zhromaždení, je oprávnený podať protest proti prijatému rozhodnutiu valného zhromaždenia. Podanie protestu vyjadruje nesúhlas s prijatým rozhodnutím. Protestujúca osoba môže požiadať o zápis protestu a jeho znenie do zápisnice z valného zhromaždenia.
6.16 Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je súčasne potrebný súhlas všetkých zakladajúcich členov.
6.17 Rozhodnutie o zrušení Klubu sa môže uskutočniť len s ¾ väčšinou prítomných členov, ak spomenuté návrhy boli súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie.

Zápisnica z valného zhromaždenia
6.18 O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Za vyhotovenie zápisnice zodpovedá zvolávateľ valného zhromaždenia. Každý člen Klubu má právo požiadať o nahliadnutie do zápisnice z valného zhromaždenia.
6.19 Zápisnica musí obsahovať:
6.19.1 názov a sídlo Klubu,
6.19.2 meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia,
6.19.3 miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
6.19.4 opis prerokúvaných bodov programu,
6.19.5 rozhodnutia valného zhromaždenia a výsledky hlasovania o týchto rozhodnutiach,
6.19.6 obsah protestov členov Klubu, členov výkonného výboru a členov Revíznej komisie, ak o to požiada osoba podávajúca protest.
6.20 Zápisnice z valných zhromaždení spolu s kópiou pozvánky na valné zhromaždenia a listinou prítomných členov Klubu sa uschovávajú v archíve Klubu po celú dobu jeho trvania.


Článok VII
Výkonný výbor


7.1 Záležitosti Klubu, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu Klubu, zabezpečuje výkonný výbor.

Zloženie výkonného výboru
7.2 Výkonný výbor má najmenej troch členov a to prezidenta, viceprezidenta a jedného ďalšieho člena. Výkonný výbor volí zo svojich členov viceprezidenta, tajomníka a hospodára.
7.3 Členovia výkonného výboru vykonávajú svoju funkciu bez nároku na honorár.

Funkčné obdobie
7.4 Členovia výkonného výboru sú volení valným zhromaždením na funkčné obdobie troch rokov.
7.5 V prípade odvolania člena výkonného výboru pred uplynutím jeho funkčného obdobia je výkonný výbor oprávnený dodatočne obsadiť jeho miesto iným členom až do ďalšej voľby uskutočnenej valným zhromaždením.

Čestný prezident
7.6 Výkonný výbor môže navrhnúť obsadenie funkcie čestného prezidenta Klubu.
7.7 Funkcia čestného prezidenta je reprezentatívnou funkciou.
7.8 Čestný prezident reprezentuje Klub a svojou činnosťou prispieva k dobrému menu Klubu.
7.9 Čestný prezident má práva a povinnosti člena Klubu bez povinnosti platiť akékoľvek poplatky a to po celú dobu výkonu čestného predsedníctva.
7.10 Čestný prezident má právo zúčastňovať sa zasadaní výkonného výboru.

Pôsobnosť výkonného výboru
7.11 Výkonný výbor vedie a spravuje záležitosti Klubu, jeho úlohou je zaobstarať všetko, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa Klubu. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
7.12 Do pôsobnosti výkonného výboru patrí najmä:
7.12.1 rozhodovanie o záležitostiach Klubu, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu Klubu,
7.12.2 zvolávanie valného zhromaždenia a organizačné zabezpečenie jeho priebehu
7.12.3 podávanie návrhov na valnom zhromaždení,
7.12.4 vykonávanie platných rozhodnutí valného zhromaždenia,
7.12.5 rozhodovanie o spôsobe úhrady vstupných a ročných príspevkov členov,
7.12.6 rozhodovanie o prijatí záujemcu za člena Klubu,
7.12.7 príprava Plánu ročného finančného rozpočtu Klubu,
7.12.8 zabezpečenie vedenia evidencie a archivácie všetkých dokumentov súvisiacich s činnosťou Klubu, najmä riadne a preukázateľné vedenie účtovníctva a všetkých zákonných povinností.
7.13 Výkonný výbor zasadá tak často, ako to vyžadujú záležitosti, ktoré sú v jeho pôsobnosti, najmenej však raz mesačne.

Zvolanie výkonného výboru
7.14 Všetci členovia výkonného výboru musia byť na každé zasadnutie včas pozvaní písomnou pozvánkou a to spravidla aspoň 10 (desať) dní vopred.
7.15 Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru musí obsahovať dátum, miesto, čas a program zasadnutia výkonného výboru.
7.16 Zasadnutie výkonného výboru musí byť zvolané, ak jeho zvolanie požadujú dvaja členovia výkonného výboru.
7.17 Výkonný výbor zvoláva prezident. Ak nie je výkonný výbor zvolaní do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie, je výkonný výbor oprávnený zvolať každý jeho člen.

Zápisnice z rokovania výkonného výboru
7.18 Výkonný výbor je povinný vytvárať o priebehu svojich zasadaní zápisnice, ktoré podpisuje prezident a ktoré musia byť zverejňované formou dostupnou pre všetkých členov Klubu. Ak nie je prezident prítomný na zasadnutí výkonného výboru, zápisnice z neho podpisuje iná osoba, zvolená členmi výkonného výboru.

Osoby oprávnené konať v mene Klubu
7.19 Za Klub sú oprávnení konať vo vzťahu k tretím osobám najmenej dvaja členovia výkonného výboru spoločne.

Organizačná podpora
7.20 Organizačnú podporu orgánom Klubu, ako aj ďalšej potrebnej činnosti Klubu zabezpečuje sekretariát Klubu prostredníctvom svojich zamestnancov alebo inou formou.


Článok VIII
Revízna komisia


8.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom Klubu.

Zloženie Revíznej komisie
8.2 Revízna komisia sa skladá najmenej z nepárneho počtu členov, najmenej troch, volených valným zhromaždením.
8.3 Členovia Revíznej komisie vykonávajú svoju funkciu bez nároku na honorár.
8.4 Členstvo v Revíznej komisie je nezlučiteľné s členstvom v inom volenom orgáne Klubu.

Funkčné obdobie
8.5 Funkčné obdobie členov Revíznej komisie sú tri roky.
8.6 Zasadnutie Revíznej komisie vedie jej predseda alebo iný, ním poverený člen Revíznej komisie.

Pôsobnosť Revíznej komisie
8.7 Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
8.7.1 preskúmavanie účtovnej závierky Klubu,
8.7.2 kontrola správnosti vedenia účtovníctva Klubu,
8.7.3 vyjadrovanie sa k Plánu ročného finančného rozpočtu Klubu a
8.7.4 kontrola nakladania s majetkom Klubu.
8.8 Revízna komisia vyhotovuje raz ročne Správu o kontrolnej činnosti a predkladá ju na vedomie valnému zhromaždeniu Klubu.
8.9 Revízna komisia je povinná zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Klubu.

Rozhodovanie Revíznej komisie
8.10 Revízna komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

Zvolanie Revíznej komisie
8.11 Všetci členovia Revíznej komisie musia byť na každé zasadnutie včas pozvaní písomnou pozvánkou a to spravidla aspoň 10 (desať) dní vopred.
8.12 Pozvánka na zasadnutie Revíznej komisie musí obsahovať dátum, miesto, čas a program zasadnutia Revíznej komisie.
8.13 Zasadnutie Revíznej komisie musí byť zvolané, ak jeho zvolanie požiada aspoň jeden člen Revíznej komisie.
8.14 Revíznu komisiu zvoláva predseda. Ak nie je Revízna komisia zvolaná do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia žiadosti o jej zvolanie, je Revíznu komisiu oprávnený zvolať každý jej člen.


Článok IX
Hospodárenie Klubu


9.1 Na dosiahnutie svojho cieľa hospodári Klub so svojím majetkom.
9.2 Potrebné materiálne prostriedky sa získavajú:
9.2.1 z členských príspevkov (vstupné príspevky a ročné členské príspevky),
9.2.2 zo vstupných poplatkov a štartovného na športové podujatia,
9.2.3 z výnosov z vkladov Klubu,
9.2.4 z darov a
9.2.5 dobrovoľných finančných príspevkov fyzických i právnických osôb.
9.3 Majetok Klubu možno použiť výlučne iba za účelom dosiahnutia cieľa Klubu.
9.4 Klub vedie správne, riadne účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a hospodári v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
9.5 Plán ročného finančného rozpočtu Klubu schvaľuje valné zhromaždenie vrátane adresného určenia položiek plánu.
9.6 Výkonný výbor je povinný riadiť sa vo svojej činnosti schváleným Plánom ročného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

Turniere

V súčasnosti nie sú zadané pripravované turnaje