golf pre každého

Prihláška za člena

Titul:
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:

Bydlisko
Ulica:
PSČ:
Mesto:
 
Telefón:
Email:
Členstvo v iných GC:
Handicap:

(Potvrdenie prosím poslať emailom)

Poznámka:

V prípade, že táto prihláška bude odsúhlasená Výkonným výborom EGC prehlasuem, že som si vedomý práv a povinností člena, vyplývajúcich zo Stanov EGC a zaväzujem sa ich dodržiavať.

Beriem na vedomie, že žiadateľ o členstvo sa stáva členom po odsúhlasení prihlášky výkonným výborom a zaplatení všetkých príspevkov. Na prijatie za člena nie je právny nárok.

Zaväzujem sa, že po obdržaní písemnej informácie o kladnom prijatí mojej prihlášky VV EGC, uhradím do 14 dní aktuálny členský príspevok. V prípade, že príspevky nebudú v stanovenom termíne zaplatené, členstvo nevzniká a prihláška je neplatná.

Členstvo v EGC nie je časovo obmedzené a môže byť ukončené dobrovoľným vystúpením zo združenia na základe písomnej žiadosti o ukončenie členstva v klube adresovanej výkonnému výboru vždy pre nasledujúcu sezónu najneskôr do 31. októbra stávajúcej sezóny.Turnaje

V súčasnosti nie sú zadané pripravované turnaje